Heilsu- og forvarnastefna FAS

Heilsu- og forvarnastefna FAS

Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu leggur áherslu á að nemendur tileinki sér jákvætt viðhorf til heilbrigðs lífernis og öðlist sterka sjálfsmynd og sjálfsvirðingu. Lögð er áhersla á að styrkja félagslíf sem eflir félagsþroska nemenda og minnkar líkur á neyslu vímuefna. FAS tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli sem tengist framvegis stefnu skólans í forvarnamálum.

Skólinn leitast við að vinna að viðhorfsbreytingu meðal nemenda og hvetja þá til vímulauss lífernis. Lögð er áhersla á að styðja og efla frumkvæði nemenda sjálfra í baráttu gegn neyslu vímuefna. Skólinn styður áhugasama nemendur við að vinna á jafningjagrunni að fíknivörnum og öðrum þeim þáttum sem efla heilbrigðan lífsstíl. Kennurum er heimilt í samráði við skólameistara að meta vinnu að forvörnum til eininga og sé hún lögð að jöfnu við störf að félagsmálum.

Lögð er áhersla á að nemendur fái fræðslu um skaðsemi tóbaks, áfengis og annarra fíkniefna alla sína skólagöngu í FAS. Annars vegar verður fræðslan tengd grunnáföngum í félags-, heilsu- og sálfræði og einnig íþróttum til þess að tryggja að hún nái til allra nemenda. Unnið verður með forvarnastefnu FAS í gegnum sex grunnþætti skólastarfs; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Einnig mun starfsfólk FAS í samstarfi við aðgerðarhóp forvarnamála Hornafjarðar leita allra leiða við að bæta við fræðslu gegn vímuefnum með utanaðkomandi fræðsluaðilum. Öllum starfsmönnum ber að vinna að framkvæmd forvarnastefnu skólans og fylgja eftir aðalnámskrá framhaldsskólanna.

Skólinn leggur áherslu á að hafa hvetjandi og jákvæð áhrif á heilbrigðan lífsstíl nemenda. Heilsu-og forvarnastefna FAS beinir athyglinni að eftirfarandi vísbendingum um þörf á inngripi eða aðstoð við einstaklinginn; versnandi árangur í námi, miklar fjarvistir og ölvun og/eða neysla annarra fíkniefna á skemmtunum á vegum skólans eða nemendafélagsins. Skólinn setur sér viðmið um hvenær tímabært þykir að grípa inn í mál og vísa nemendum til starfshóps sem skipaður er skólameistara, náms- og starfsráðgjafa, forvarnafulltrúa og umsjónarkennara.

Nemendafélag FAS skal leita leiða, í samvinnu við skólayfirvöld, til að breyta yfirbragði dansleikja á þess vegum með það að markmiði að koma í veg fyrir áfengisneyslu nemenda.

Heilsu- og forvarnateymi skólans

Árlega er skipað í heilsu- og forvarnateymi sem hittist einu sinni á önn. Teymið mótar stefnuna og sér um að henni sé fylgt eftir.

Teymið skipa: Forvarnafulltrúi, íþróttakennari, félagslífsfulltrúi , fulltrúi foreldra (tilnefndur af foreldraráði) og sex nemendur sem eru valdir þannig að 2 koma úr hópi 3. og 4. árs nema, 2 koma úr hópi 1.-2.  árs nema og 2 úr hópi nýnema við upphaf nýs skólaárs.

Forvarnafulltrúi

Forvarnafulltrúi hefur samkvæmt starfslýsingu yfirumsjón með heilsu- og forvarnastefnu skólans, framkvæmd hennar og útfærslu. Forvarnafulltrúi sér um að kynna stefnuna fyrir starfsfólki og nemendum.

Almenn markmið í heilsu- og forvarnamálum í FAS